Покривна конструкция на резервоар

Когато се наложи ремонт на покривна конструкция на резервоар трябва да спазим редица хигиенни изисквания при проектирането, ако е предназначен за съхранение на вода за пиене.  Непропускливостта на резервоарите преди ремонта на покривната им конструкция се проверява обикновенно след  достигане на проектната якост на бетона и преди засипването им. По време на ремонт на покривната им конструкция, резервоарите се предпазват от повърхностите и почвените води с битум, асфалтирана мукаца и др. Топлинната изолация се осигурява обикновено с насип с височина от 0,50 до 1,00 м. или с ефективни материали, като пенобетон и др. За резервоари на които подлежи да се ремонтира покривната конструкция , които ще съхраняват нефт или мазут, се препоръчва бетон със сулфатоустойчив портландцимент, също бетон с нискоалуминатен портландцимент с умерена екзотермия и с добавка на водно стъкло. Водо-циментовото съотношение не трябва да бъде повече от 0,45. Максималният размер на чакъла не трябва да надминава ¼ от най-малкия размер на сечението на елементите на конструкцията. Праховидните фракции на пясъка не трябва да надминава 1%. За направа на бетона по време на ремонт на покривната конструкция може да се използва питейна вода, вода с pH>4 и съдържание на сулфати, не повече от 2700 мг/литър при общо съдържание на соли до 5гр/литър. За повишаване непропускливостта на бетона се препоръчва добавката на 3,5% водно стъкло (с относително тегло 1,42) от теглото на цимента. Резервоарите могат да се класифицират по различни показатели: обем, форма, полежение спрямо нивото на терена, вида на съхраняваните продукти и др.