Рамкови ъгли при ремонт на покриви

При ремонт на покривна конструкция изкълчвателната дължина на стойките се определя взависимост от начина на закрепването на краищата им и от възможността краищата да се преместват в една или в друга посока. При ремонт на покривна конструкция степента на закрепването на краищата на отделните стойки зависи от коравината на всички пръти на рамката. Заота в рамките не може да се разглежда устойчивостта на един прът независимо от другите. Вутите имат дължина, не по-малка от отвора и височина до 0,4 от височината на ригела.

При ремонт на покривна конструкция проектирането и армирането на стойките са аналогични на проектирането и армирането на колони при нецентричен натиск, а проектирането и армирането на ригелите е аналогично на това при средните полета на непрекъснати греди, като при това трябва да се има пред вид, че те са натоварени и на натиск.  Тук разглеждаме само особеностите при конструирането и армирането на рамковите ъгли и свързването на стойките с фундамента. При ремонт на покривна конструкция еднокорабните рамки се срещат по-характерни рамкови ъгли. Правилното проектиране и армиране на рамковите ъгли може да се извърши само въз основа на познаване на действителното напрегнато състояние.

В рамковите ъгли се изменя посоката на оста на рамката и обикновено се извършва уширение с помощта на вути при ремонт на покривна конструкция.  Вследствие на това се явява изменение на характера на напреженията сравнение с праволинейната част, появяват се странични сили, които са концентрирани или разпределени на известен участък в зависимост от начина на конструирането.

Ремонт на покриви в строителството

Когато проектираме ремонт на покрив на сграда, трябва да знаме, че сградите и съоръженията са органично свързани с ежедневния живот и с производествената дейност на човека. За строеж, поддръжка и ремонт на покривни конструкции се отделя голяма част от националният доход на обществото, значителен труд, материали и лични средства.

Ето защо при ремонт на покривна конструкция има голямо значение основният принцип да се постигнат максимални резултати при минимален разход на труд и материали, като се ползват най-добрите резултати от опита на напредналите страни и най-новите постижения на науката и техниката. Строителството е един от най-древните отрасли на материалното производствена дейност и има сложен, многообразен и комплексен характер. Особено това изпъква в последно време, когато строителството се индустриализира, механизира и автоматизира, като преминава на принципно нова схема. Строителството е отрасъл на материалното производство, предназначението на който е построяването на сгради, съоръжения, ремонти на покривни конструкции, както и монтаж на машини и устройства, които създават условия за осъществяване на съответната производствена и жизнена дейност.

Архитектурата е целесъобразната функционалната и естетическа организация на материално-производствената среда за удовлетворяване потребностите на живота и дейността на човека в обществото. Архитектурната дейност има за цел да придаде естетичен образ при проектирането преди ремонт на покривните конструкции и прилежащите им съоръжения.

В началния стадий на развитието на обществото строителните обекти са имали предназначение да удовлетворяват функционалните изисквания и материалните потребности. С развитието на обществото започват да се поставят изисквания за удовлетворяване не само на естшетическите, но и на духовните и оптималните потребности.

Ремонт на покриви – полегати черупки над правоъгълна основа

Полегатите черупки с положителна гаусова кривина над правоъгълна основа намират широко приложение, като един от най-икономичните и благоприятни в архитектурно отношение покривни конструкции на промишлени, обществени, транспортни, складови и други видове сгради.

Ремонтът на покрив от този тип е съобразен с това, че тези конструкции се състоят от черупка и диафрагма. Употребяват се, като отделни самостоятелни конструкции с размери до 50-60 метра или като една система от повтарящи се черупки в едно или в две направления. Те могат да бъдат разделени една от друга или непрекъснато съединени. За полегата черупка се смята тези които имат стрелка със съотношение 1/10, малката кривина предизвиква съществено изменение в работата им в сравнение със съответните плочи.

Ремонтирайки покрива на подобна конструкция, диафрагмите се изпълняват във вид на пълностенни греди с криволинейно очертание, дъги с обтегачи, рамки с криволинейни ригели, ферми и други. Започвайки ремонт на покрив от такова естество, трябва да конструираме армирането на черупката и диафрагмите с усилия които се явяват в тях от различни видове натоварвания и въздействия. При полегати черупки натоварването от вятър се поема само за диафрагмите. За полегатите шедови черупки натоварване от вятър се приема само на крайната черупка, когато се налага ремонт на покрива при този модел. Усилията в черупки с двойни кривини се определят освен за пълно натоварване, но и за натоварване на половината на черупката от сняг в надлъжно или в напречно направление. Вследствие на това, когато ремонтираме покрива, трябва да сме наясно, че  в ъглите на черупката се появяват значителни усилия на опън, които се поемат от опънна армировка, изпълняваща ролята на скрит обтегач.

Освен това ъгловите зони на черупката упражняват клиновидно действие и се стремят да разкъсат връзката между диафрагмите в ъглите. Въз основа на тази обща характеристика на работата на черупката се извършва конструирането и армирането й.