Рамкови ъгли при ремонт на покриви

При ремонт на покривна конструкция изкълчвателната дължина на стойките се определя взависимост от начина на закрепването на краищата им и от възможността краищата да се преместват в една или в друга посока. При ремонт на покривна конструкция степента на закрепването на краищата на отделните стойки зависи от коравината на всички пръти на рамката. Заота в рамките не може да се разглежда устойчивостта на един прът независимо от другите. Вутите имат дължина, не по-малка от отвора и височина до 0,4 от височината на ригела.

При ремонт на покривна конструкция проектирането и армирането на стойките са аналогични на проектирането и армирането на колони при нецентричен натиск, а проектирането и армирането на ригелите е аналогично на това при средните полета на непрекъснати греди, като при това трябва да се има пред вид, че те са натоварени и на натиск.  Тук разглеждаме само особеностите при конструирането и армирането на рамковите ъгли и свързването на стойките с фундамента. При ремонт на покривна конструкция еднокорабните рамки се срещат по-характерни рамкови ъгли. Правилното проектиране и армиране на рамковите ъгли може да се извърши само въз основа на познаване на действителното напрегнато състояние.

В рамковите ъгли се изменя посоката на оста на рамката и обикновено се извършва уширение с помощта на вути при ремонт на покривна конструкция.  Вследствие на това се явява изменение на характера на напреженията сравнение с праволинейната част, появяват се странични сили, които са концентрирани или разпределени на известен участък в зависимост от начина на конструирането.