Ръбове при ремонт на покриви

При ремонт на покривни конструкции на правоъгълен резервоар се сумират моментите от запъването и допълнителните моменти в стените, които се определят окончателните моменти, които трябва взаимно да се уравновесят на всеки ръб.

При ремонт на покривни конструкции на многоклетъчни резервоари се разглеждат като пространствена призматична конструкция. Междините стени се армират с двойна армировка с оглед на най-неблагоприятните възможностти за натоварване на отделните клетки.

При ремонт на покривна конструкция трябва да се има пред вид както най-неблагоприятни огъващи моменти, така и усилията на опън. Дебелината на стените и армировката се определят с помощта на формулите за нецентричен опън, като се държи сметка за опасността от пукнатини. Армирането на такива резервоари е удобно да се извършва със заваарени мрежи. Ако трябва да изчисляваме за силози, то сумирането ще е в хоризонтално направление като затворена рамка.

При ремонт на покривна конструкция на правоъгълен резервоар трябва да се вземат под внимание възможностите за напълването им с течност с по-висока температура. Както при оразмеряването на кръглите резервоари, така и при правоъгълните резервоари трябва да се обърне особено внимание на изчисляването на граничното състояние на пукнатини и на правилното конструктивно оформяне на ъглите на резервоарите и на подпирането им.  Поддържащата конструкция се изчислява в зависимост от нейната конструктивна схема – скелетна или цилиндрична стена. При скелетна конструкция с по-малка височина колоните са от четири до дванадесет без междинни полигонални хоризонтални ригели. Те може да бъдат хоризонтални или наклонени.