Покривна конструкция и нейният ремонт в цифри

Когато се наложи ремонт на покривна конструкция в областта на рамковите ъгли се явява равнинно напрегнато състояние, което не може да бъде определено по елементарните начини. При ремонт на покривна конструкция рамковият ъгъл при начупения ригел, обикновено се появява по средата. Армирането на ъгъла е в зависимост от големината на ъгъла А. Когато ъгъла А е по-голям от 160 градуса, опънната армировка минава непрекъснато.

Равнодействащата R в ъгъла се стреми да я изправи. При ремонт на покривна конструкция тя трябва да се поеме от стремената и да се пренесе в натисковата зона, като стремената се свързват с натисковата или с монтажната армировка. Стремената се разпределят на дължина, като изпълняват ролята на обтегачи. При ремонт на покривна конструкция заоблената опънна армировка вместо концентрираната равнодействаща се явява разпределена, която се означава за линеен метър, като странична сила. Тя също се определя от стремена. Определя се, като се изхожда от диференциалният елемент, като страничните сили се определят по зададени формули. Когато ъгълът А<160 градуса, опънната армировка се закотвя на определена дължина, равна най-малко на 35 d при марка на бетона до 150. При ремонт на покривна конструкция с оглед на дължината на закотвяне, тя може да се увеличи. За доброто закотвяне е от значение съществуването на напречен натиск към армировката. Между кръстосващите се армировъчни пръти трябва да се предвижда достатъчно свободно пространство, за да може бетона да се уплътни добре на това място. Стремената в областта на рамковия ъгъл трябва да поемат не по-малко от 35% от равнодействащата на всички опънни пръти.

Бункери и ремонт на покривите им

При ремонт на покривна конструкция на бункери, трябва да знаем, че те намират широко приложение в промишлените предприятия, при топлоцентралите,, каменовъглените мини, рудниците и др. Те изпълняват различни предназначения в технологичен процес. Разделят се на приемателни, междинни и товарни – в зависимост от това, дали в тях се прибира суровината след нейното добиване или се събира материалът в междините етапи на обработката му, за да се предаде по-равномерно при по нататъшното му преработване или се събира материалът в тях се натоварва на различни транспортни средства.

При ремонт на покривна конструкция е необходимо да сме наясно, че формите са различни – в зависимост от предназначението на бункера, количеството на съхранявания материал, начина на пълнене и изпразване, физическите му свойства, габарита на целия комплекс от сгради, в който е включен бункера и др. Често бункерите са съчетани с бункерни естакади, които имат характер на мостова конструкция. Бункерите по своята конструктивна система може да се разделят на два вида:

–          Бункер силозен вид – има квадратни, правоъгълни или кръгли клетки, при малки бункери горната призматична част можее да се намали до размерите на греди или пояси, а материалът да сесъхранява само в пирамидалната част

–          Бункер коритообразен вид, където дължината е неколкократно по-голяма от ширината

Когато ни се наложи да ремонтираме покривна конструкция от такъв тип, е нужно да различаваме два вида бункери – открити и закрити. Ремонтирайки покривна конструкция на бункер трябва да съблюдаваме й формата на дъното. Дъното може да бъде плоско със или без пълнеж за наклон, наклонени едностранно, двустранно или несиметричен отвор. Ремонтирайки покривната конструкция на бункери, е нужно да се има пред вид основните му елементи:

–          Надбункерна покривна конструкция

–          Вертикални стени на призматичната част

–          Наклонени стени за фуниите или коритата

Подпорна конструкция

Ремонт на покриви на сглобяеми куполи и с полегати черупки

При ремонт на покрива често в черупката се налага да се оставят отвори. В натисковата зона се отварят с бордова греда, която има напречно сечение, не по-малко от изрязаната част на черупката. При ремонт на покриви с по-големи отвори се предвижда скара от ребра, която заедно с бордовата греда да поемат съответните усилия. Когато отворите са в опъната зона, армировката в бордовата греда трябва да бъде достатъчна, за да поеме усилията от изрязаната част.

Въобще трябва да се проведе внимателно изследване на концентрацията на напреженията. Полегатите черупки над правоъгълна основа с положителни гаусови кривини са по-благоприятни от цилиндричните черупки. С тях може при ремонт на покрива да се покриват по-големи пространства при по-малък разход на бетон и стомана. Когато се налага при ремонт на покриви сглобяем метод на черупковите конструкции, особено когато е целесъобразно съчетан с предварително напрежение, има значително предимство и разкрива нови перспективи за приложение на тънкостенните покривни конструкции.

Предварителното напрежение се прилага в тези части, в които се появяват значителни напрежения на опън. При ремонт на покриви техническата и икономическата целесъобразност на сглобяемите черупкови конструкции изисква спазването на следните условия:

  1. Избиране на благоприятна форма на черупката за изпълнение с готови елементи
  2. Разчленяване на черупковата конструкция по такъв начин, че да се получава минимален брой типоразмери, т.е. да се постигне максимална типизация
  3. Геометричната форма на елементите да бъде благоприятна за просто и удобно изпълнение
  4. Целесъобразно разрешаване на въпроса на съединенията
  5. Удобен и лек монтаж на конструкцията
  6. Минимален разход на материали

 

Ремонт на покрив особени видове

Преди да започнем ремонт на покрив – черупка трябва да знаем, че най-характерен представител на този вид покриви е този с нулевата гаусова кривина или цилиндрична черупка. Това са едни от първите пространствени покривни конструкции, в които стоманобетонът намира по-широко приложение. В миналото и сега , те се прилагат по-широко в промишлените и складови помещения. Ремонтирайки покрива трябва да имаме предвид, че тези конструкции имат по-голям разход на материал в сравнение с тези с положителна гаусова кривина, но имат предимството, че са по удобни за изпълнение поради линейния характер на повърхността в едното направление.

Един ремонт на покрив не може да започне без да сме запознати с елементите на този вид покрив: черупки, бордови греди и диафрагми.

Разстоянието между диафрагмите се нарича отвор, а разстоянието между бордовите греди се нарича ширина. Покрив с цилиндрична черупка, която се опира само на две диафрагми, се нарича просто подпряна, а когато е подпряна на повече диафрагми, се нарича непрекъсната – подобно на гредите. Цилиндричните могат да бъдат едновълнови и многовълнови, когато са разположени една до друга и имат общи бордови греди. В този случаи, когато правим ремонт, на покрива ще различим крайна и средна вълна. Напречното сечение,  обикновено е очертано по окръжност, но при по-големи ширини се очертава по елипса. Препоръчва се отношението на стрелката към ширината да се избира от 1/8 до 1/10. Този тип покрив има голяма носеща способност, когато е затворена с диафрагми и бордови греди. Под действието на разпределено натоварване се появяват главно нормални и хлъзгащи усилия.