Система от греди и покривна конструкция

При ремонт на покривни конструкции върху система от греди действат дадени външни сили. Действието на силите върху безкрайно коравата греда се заменя с М (моментът на стената) и Р (равномерно разпределено натоварване на стената). При ремонт на покривна конструкция моментът от неравномерно разпределеното собствено тегло се включва с Мст. Натоварването на вътрешната фундаментна плоча е равномерно разпределено, като в него се включва натоварването на собственото тегло и от вода с височина h.

Натоварването с вода може да бъде насочено нагоре или надолу. Когато фундаменталната плоча е гладка, тогава се разглежда ивица с ширина 1м. Ако при ремонт на покривна конструкция фундаментът представлява ребреста плоча, се разглежда ивица с ширина от среда до среда между ребрата или с приведен инерционен момент за 1м. Неизвестните величини М и Q се опредлят с двете уравнения за непрекъснатост от деформациите. Първото уравнение показва, че ъгълът на взаимното завъртане между стената и дъното е равен на нула. Второто уравнение в матрицата изразява, че в дадено сечение взаимното преместване е равно на нула. При ремонт на покривна конструкция ако фундаментната плоча не е дълга, а къса, тогава в съответните членове трябва да се въведат коефициенти.

При ремонт на покривна конструкция изчисляване на рамки на еластичната основа се среща при надземни затворени правоъгълни канали, резервоари и др. Напречен разрез на канала се плучава рамка, която се изчислява, като се вземе под внимание еластичното поддаване на почвата. В надлъжно направление трябва да се разглежда като греда на еластична основа. Каналът е натоварен отгоре с полезно натоварване – с насип, висок h и със собствено тегло.