Рамкови ъгли при ремонт на покриви

При ремонт на покривна конструкция изкълчвателната дължина на стойките се определя взависимост от начина на закрепването на краищата им и от възможността краищата да се преместват в една или в друга посока. При ремонт на покривна конструкция степента на закрепването на краищата на отделните стойки зависи от коравината на всички пръти на рамката. Заота в рамките не може да се разглежда устойчивостта на един прът независимо от другите. Вутите имат дължина, не по-малка от отвора и височина до 0,4 от височината на ригела.

При ремонт на покривна конструкция проектирането и армирането на стойките са аналогични на проектирането и армирането на колони при нецентричен натиск, а проектирането и армирането на ригелите е аналогично на това при средните полета на непрекъснати греди, като при това трябва да се има пред вид, че те са натоварени и на натиск.  Тук разглеждаме само особеностите при конструирането и армирането на рамковите ъгли и свързването на стойките с фундамента. При ремонт на покривна конструкция еднокорабните рамки се срещат по-характерни рамкови ъгли. Правилното проектиране и армиране на рамковите ъгли може да се извърши само въз основа на познаване на действителното напрегнато състояние.

В рамковите ъгли се изменя посоката на оста на рамката и обикновено се извършва уширение с помощта на вути при ремонт на покривна конструкция.  Вследствие на това се явява изменение на характера на напреженията сравнение с праволинейната част, появяват се странични сили, които са концентрирани или разпределени на известен участък в зависимост от начина на конструирането.

„Кожух“ при ремонт на покривни конструкции

Когато ни предстои ремонт на покривна конструкция на водни кули с обикновена армировка трябва да спазим редица изисквания при проектирането, защото кужухът се носи от конзолни греди или от конзолна плоча. Обикновено при конструирането по време на ремонта на покривната конструкция, кожуха се предвижда от 6 до 8 колони, пространството между които се запълвас тухлена зидария или със зидария от тухли и пенобетон.  Ремонтирайки покривната конструкция стабилността на зидарията ще осигурим посредством междинни хоризонтални стоманобетонни пояси или с армировка, закотвена в колоните. Топлоизолацията на резервоарите ремонтирайки покривната конструкция ще осигурим и без въздушен коридор, който значително оскъпява конструкцията. При липса на околовръстна контролна галерия, за влизане в резервоара в центъра по време на ремонта на покривната конструкция се прави шахта с диаметър 1,25 до 2,00 м. Подпорната конструкция се прави или от колони или от цилиндрична стена. При по-малки резервоари подпорната конструкция се състои от четири вертикални колони, които обикновено се фундират на отелни фондаменти. В горния си край колоните се свързат при ремонта на покривната конструкция с греди във формата на четириъгълник.  Дъното на резервоара се прави кръгло. В мястото на съединяването на дъното с цилиндрична стена се прави удебеление. При по-големи резервоари подпорната конструкция се състои от 6 до 8 колони, които се съединяват през 4-5 м., с хоризонтални греди, така, че се образува пространствена (скелетна) конструкция. Съединенията на гредите и колоните да се усилват с вути. Колоните при тази конструкция в зависимост от почвата и натоварването може да се фундират върху отделни фундаменти, върху пръстеновиден фундамент или върху фундаментна плоча.

Ремонт на покриви на полегати и призматични черупки по метода Власов

Когато започнем ремонт на покрив на на полегати черупки по моментната теория приемаме, че черупката има еднакви условия на подпиране по четирите страни, а натоварването е симетрично спрямо осите ОХ и ОУ. Въз основа на това при ремонта на покривна конструкция от такъв тип провисването w също ще е симетрично. Функцията на напрежението е асимитрична по отношение на координатните оси и симетрична по отношение на бисектрисните плоскости. По осите ОХ и ОУ има нулеви значения. При изчислението преди ремонта на покрива е достатъчно да се разгледа само един квадрант. Граничните условия на контура за произволна точка х=а се приемат като безразмерни координати. Този метод е разработен от Власов и дава възможност при изчисление преди ремонта на покривна конструкция от следният вид да се получат стойностите за призматични и цилиндрични черупки с произволно напречно сечение. Цилиндричните черупки се заменят чрез вписвани в тях призматични черупки. Препоръчва се броят на страните на вписаната призматична черупка да се избере така, че отношението на ширината към дължината им да бъде 1/7-1/10. Общо Власов разделя призматичните, както и цилиндричните черупки на три класа: дълги, средни и къси. Към дългите черупки той отнася тънкостенните пръти, за които прилага хипотезата за неизменяемост на формата на напречните сечения. Дългите симетрични призматични черупки при симетрично натоварване може да се изчисляват, както дългите цилиндрични черупки преди ремонта на покрив от такъв модел, т.е. първо като греди и второ, в напречно направление. При късите черупки преди ремонт на покрив трябва да се вземат предвид огъващите моменти в напречно и надлъжно направление.

Ремонт на покриви – полегати черупки над правоъгълна основа

Полегатите черупки с положителна гаусова кривина над правоъгълна основа намират широко приложение, като един от най-икономичните и благоприятни в архитектурно отношение покривни конструкции на промишлени, обществени, транспортни, складови и други видове сгради.

Ремонтът на покрив от този тип е съобразен с това, че тези конструкции се състоят от черупка и диафрагма. Употребяват се, като отделни самостоятелни конструкции с размери до 50-60 метра или като една система от повтарящи се черупки в едно или в две направления. Те могат да бъдат разделени една от друга или непрекъснато съединени. За полегата черупка се смята тези които имат стрелка със съотношение 1/10, малката кривина предизвиква съществено изменение в работата им в сравнение със съответните плочи.

Ремонтирайки покрива на подобна конструкция, диафрагмите се изпълняват във вид на пълностенни греди с криволинейно очертание, дъги с обтегачи, рамки с криволинейни ригели, ферми и други. Започвайки ремонт на покрив от такова естество, трябва да конструираме армирането на черупката и диафрагмите с усилия които се явяват в тях от различни видове натоварвания и въздействия. При полегати черупки натоварването от вятър се поема само за диафрагмите. За полегатите шедови черупки натоварване от вятър се приема само на крайната черупка, когато се налага ремонт на покрива при този модел. Усилията в черупки с двойни кривини се определят освен за пълно натоварване, но и за натоварване на половината на черупката от сняг в надлъжно или в напречно направление. Вследствие на това, когато ремонтираме покрива, трябва да сме наясно, че  в ъглите на черупката се появяват значителни усилия на опън, които се поемат от опънна армировка, изпълняваща ролята на скрит обтегач.

Освен това ъгловите зони на черупката упражняват клиновидно действие и се стремят да разкъсат връзката между диафрагмите в ъглите. Въз основа на тази обща характеристика на работата на черупката се извършва конструирането и армирането й.

 

Ремонт на покриви на сглобяеми куполи и с полегати черупки

При ремонт на покрива често в черупката се налага да се оставят отвори. В натисковата зона се отварят с бордова греда, която има напречно сечение, не по-малко от изрязаната част на черупката. При ремонт на покриви с по-големи отвори се предвижда скара от ребра, която заедно с бордовата греда да поемат съответните усилия. Когато отворите са в опъната зона, армировката в бордовата греда трябва да бъде достатъчна, за да поеме усилията от изрязаната част.

Въобще трябва да се проведе внимателно изследване на концентрацията на напреженията. Полегатите черупки над правоъгълна основа с положителни гаусови кривини са по-благоприятни от цилиндричните черупки. С тях може при ремонт на покрива да се покриват по-големи пространства при по-малък разход на бетон и стомана. Когато се налага при ремонт на покриви сглобяем метод на черупковите конструкции, особено когато е целесъобразно съчетан с предварително напрежение, има значително предимство и разкрива нови перспективи за приложение на тънкостенните покривни конструкции.

Предварителното напрежение се прилага в тези части, в които се появяват значителни напрежения на опън. При ремонт на покриви техническата и икономическата целесъобразност на сглобяемите черупкови конструкции изисква спазването на следните условия:

  1. Избиране на благоприятна форма на черупката за изпълнение с готови елементи
  2. Разчленяване на черупковата конструкция по такъв начин, че да се получава минимален брой типоразмери, т.е. да се постигне максимална типизация
  3. Геометричната форма на елементите да бъде благоприятна за просто и удобно изпълнение
  4. Целесъобразно разрешаване на въпроса на съединенията
  5. Удобен и лек монтаж на конструкцията
  6. Минимален разход на материали

 

Ремонт на покрив особени видове

Преди да започнем ремонт на покрив – черупка трябва да знаем, че най-характерен представител на този вид покриви е този с нулевата гаусова кривина или цилиндрична черупка. Това са едни от първите пространствени покривни конструкции, в които стоманобетонът намира по-широко приложение. В миналото и сега , те се прилагат по-широко в промишлените и складови помещения. Ремонтирайки покрива трябва да имаме предвид, че тези конструкции имат по-голям разход на материал в сравнение с тези с положителна гаусова кривина, но имат предимството, че са по удобни за изпълнение поради линейния характер на повърхността в едното направление.

Един ремонт на покрив не може да започне без да сме запознати с елементите на този вид покрив: черупки, бордови греди и диафрагми.

Разстоянието между диафрагмите се нарича отвор, а разстоянието между бордовите греди се нарича ширина. Покрив с цилиндрична черупка, която се опира само на две диафрагми, се нарича просто подпряна, а когато е подпряна на повече диафрагми, се нарича непрекъсната – подобно на гредите. Цилиндричните могат да бъдат едновълнови и многовълнови, когато са разположени една до друга и имат общи бордови греди. В този случаи, когато правим ремонт, на покрива ще различим крайна и средна вълна. Напречното сечение,  обикновено е очертано по окръжност, но при по-големи ширини се очертава по елипса. Препоръчва се отношението на стрелката към ширината да се избира от 1/8 до 1/10. Този тип покрив има голяма носеща способност, когато е затворена с диафрагми и бордови греди. Под действието на разпределено натоварване се появяват главно нормални и хлъзгащи усилия.

Подмяна на греди при ремонт на покриви

Подмяната на гредите при ремонт на покрива се налага когато дървеният материал с течение на времето е изгнил, увиснал и прояден от дървояди, с две думи негоден.  Преди ремонта на покрива е необходимо да вземете решение с какво покритие ще е, от това зависи и от каква конструкция ще имате нужда. Преди да наемете специалист или фирма която да извърши ремонта на покрива и подмяна на гредите, можете грубо сами да изчислите конструкцията. При закупуването на гредите трябва да имате предвид, че ще ви трябват да са обелени от кората, обработени и изсъхнали, в противен случай рискуваме да се завъдят дървояди. Ето няколко названия на гредите при конструирането им:

– хоризонтални греди – столици
– наклонени носещи греди – мертеци
– вертикални подпорни греди – попове

Като дървен материал при ремонт на покриви се използват предимно чам и бор. Необходимо е гредите да бъдат захванати със стоманени връзки. Към бетонната плоча гредите са прикрепени към стоманени плочи. Надлежно и напречно са застопорени от така наречените ферми и рамки.

Отсъствието на всякаква поддръжка на покривните греди води до техният разпад, а оттам неменуемо до ремонт на покрива. За да се избегне този момент е необходимо да се взимат превантивни мерки. Щателната обработка във вид на шлифоване, остъргване на плесен, ако има такава, премахване на прах и други замърсители, запълване на пукнатини и боядисване  удължава  тяхната експлоатация.  Сухото гниене не винаги може да бъде външно видимо, множеството запълвания на пукнатините с различни грундове и бои, може да замаскира основното гниене на дървесината. Но, преди всичко трябва да бъдете убедени, че поддръжката е най-ефикасният метод за предпазването им.

 

Основни ремонти на покриви

Основни ремонти на покриви
Основни ремонти на покриви

Ремонтите на покриви са основната дейност на нашата компания. Ние работим както с меки и плоски покриви, така и със скатни покриви от всички възможни  материали и  всякакво ниво на сложност. При нас можете да поръчате частичен или цялостен ремонт напокрив. Монтаж и ремонти на покриви с нашата компания – това е  качествено изпълнение  в най-кратки срокове.

Нашата компания извършва ремотни на покриви с различно ниво  на сложност и е готова да предложи пълен набор от услуги за ремонт и монтаж на покрив:
• Ремонт и монтаж на плосък покрив
• Монтаж и ремонт на скатен покрив
• Изграждане на покривни системи и всички видове обшивки
• Пароизолация,  хидроизолация  на покрива, покривна изолация;
• Монтаж и ремонт на покривни аксесоари;
• Монтаж на мансардни покриви
• Изграждане на дренажна система;
• Монтаж на отоплителни системи и покривни канализацията;
• Покривни ремонти – аварийни, текущи ремонти на покриви и капитални  покривни  ремонти
• Реконструкция и реставрация на покрива, покривно възстановяване – възстановяване и ремонт на покрива по визуални материали или чертежи.

И това не е пълният списък от услуги за инсталация и ремонти на покриви, който осигурява нашата компания. Така че ни се обадете с Вашите въпроси, относно ремонта или  инсталирането на покрива – нашите експерти ще Ви посъветват по всякакви въпроси, за да вземете най-доброто решение за Вашия случай, а също и за необходимите материали и оптимизиране на разходите.

Ремонти на покриви и тенекеджийски услуги

Комплексни ремонти на покриви

Ремонти на покриви и тенекеджийски услуги
Ремонти на покриви и тенекеджийски услуги

Ремонти на покриви са често свързани и с тенекеджийските услуги. Когато започнете такъв мащабен ремонт е добре предварително да сте си подсигурили подходящи тенекеджийски услуги които да използвате при ремонтирането на капандури и обшиването на комините. Когато се правят ремонти на покриви е добре те да бъдат съгласувани с тенекеджийските ремонти за да бъдат избегнати повторни дейности върху ремонтираните вече покривни конструкции.

Дали ще имате нужда от ремонтиране или подмяна на улуци върху покрива или просто ще трябва да измажете някой комин, винаги е добре това да е съгласувано с ремонти на покриви.

Ремонти на покриви при различни конструкции и региони

Ремонти на покриви и конструкции

Ремонти на покриви
Ремонти на покриви

Ремонти на покриви спрямо типа конструкция, покривът на къща – важна и неразделна част от всяка сграда, спестете от ремонти на покриви с правилно планиране. Покривът не само поема основните въздействия на неблагоприятните фактори, но също така има и голяма естетическа стойност. От вида на покривните материали зависи как ще изглежда цялата сграда и как ще се впише в общия ансамбъл на околните сгради.

Пестенето от качеството на материали за изработка, често води до доста скъпи ремонти на покриви. Външния вид на къщата по-често се определя от вида на покрива, а конструкция на покрива се определя от климата на дадения регион. За да бъдат избегнати честите ремонти на покриви, конструкцията трябва да бъде строго съобразена с климата. В области с много валежи  предпочитаните покриви са с наклон от 45 градуса и повече.  Подобен наклон минимизира разходите за ремонти на покриви.

Ремонти на покриви и региони

В региони, където преобладават силни ветрове, е по-добре да се избегнат скосените покриви, тъй като вятърът оказва силно влияние върху тях, тук е за предпочитане покриването на покрива с пластови мембрани или битумни плоскости. Покриви, които да отговарят на всички климатични райони за съжаление е невъзможно да има, но винаги можете да бъде намерена златната среда.  В зависимост от наклона Вие може да изберете един или друг вид покрив.

Отделните покривни материали  (керемиди, шиндли) се използват при склонове с наклон над 20 градуса.  Битумните рулони са материали които се използват за плоски покриви или покриви с наклон по-малък от 30 градуса, тъй като в случай на голям наклон и висока температура, може да се получи плъзгане което да предизвика нуждата от ремонти на покриви.  Ако наклонът на покрива не надвишава 3%, този тип конструкция се нарича плосък покрив.  Такива проекти изискват минимално количество материали, но са подходящи само за среда с минимални валежи. Ремонти на покриви при подобен тип проекти е значително евтино.