Покривна конструкция и нейният ремонт в цифри

Когато се наложи ремонт на покривна конструкция в областта на рамковите ъгли се явява равнинно напрегнато състояние, което не може да бъде определено по елементарните начини. При ремонт на покривна конструкция рамковият ъгъл при начупения ригел, обикновено се появява по средата. Армирането на ъгъла е в зависимост от големината на ъгъла А. Когато ъгъла А е по-голям от 160 градуса, опънната армировка минава непрекъснато.

Равнодействащата R в ъгъла се стреми да я изправи. При ремонт на покривна конструкция тя трябва да се поеме от стремената и да се пренесе в натисковата зона, като стремената се свързват с натисковата или с монтажната армировка. Стремената се разпределят на дължина, като изпълняват ролята на обтегачи. При ремонт на покривна конструкция заоблената опънна армировка вместо концентрираната равнодействаща се явява разпределена, която се означава за линеен метър, като странична сила. Тя също се определя от стремена. Определя се, като се изхожда от диференциалният елемент, като страничните сили се определят по зададени формули. Когато ъгълът А<160 градуса, опънната армировка се закотвя на определена дължина, равна най-малко на 35 d при марка на бетона до 150. При ремонт на покривна конструкция с оглед на дължината на закотвяне, тя може да се увеличи. За доброто закотвяне е от значение съществуването на напречен натиск към армировката. Между кръстосващите се армировъчни пръти трябва да се предвижда достатъчно свободно пространство, за да може бетона да се уплътни добре на това място. Стремената в областта на рамковия ъгъл трябва да поемат не по-малко от 35% от равнодействащата на всички опънни пръти.

Бункери и ремонт на покривите им

При ремонт на покривна конструкция на бункери, трябва да знаем, че те намират широко приложение в промишлените предприятия, при топлоцентралите,, каменовъглените мини, рудниците и др. Те изпълняват различни предназначения в технологичен процес. Разделят се на приемателни, междинни и товарни – в зависимост от това, дали в тях се прибира суровината след нейното добиване или се събира материалът в междините етапи на обработката му, за да се предаде по-равномерно при по нататъшното му преработване или се събира материалът в тях се натоварва на различни транспортни средства.

При ремонт на покривна конструкция е необходимо да сме наясно, че формите са различни – в зависимост от предназначението на бункера, количеството на съхранявания материал, начина на пълнене и изпразване, физическите му свойства, габарита на целия комплекс от сгради, в който е включен бункера и др. Често бункерите са съчетани с бункерни естакади, които имат характер на мостова конструкция. Бункерите по своята конструктивна система може да се разделят на два вида:

–          Бункер силозен вид – има квадратни, правоъгълни или кръгли клетки, при малки бункери горната призматична част можее да се намали до размерите на греди или пояси, а материалът да сесъхранява само в пирамидалната част

–          Бункер коритообразен вид, където дължината е неколкократно по-голяма от ширината

Когато ни се наложи да ремонтираме покривна конструкция от такъв тип, е нужно да различаваме два вида бункери – открити и закрити. Ремонтирайки покривна конструкция на бункер трябва да съблюдаваме й формата на дъното. Дъното може да бъде плоско със или без пълнеж за наклон, наклонени едностранно, двустранно или несиметричен отвор. Ремонтирайки покривната конструкция на бункери, е нужно да се има пред вид основните му елементи:

–          Надбункерна покривна конструкция

–          Вертикални стени на призматичната част

–          Наклонени стени за фуниите или коритата

Подпорна конструкция

Водни кули и ремонт на покривите им

При ремонт на покривни плочи на водни кули с обикновена армировка трябва да знаем, че се състоят от две основни конструктивни части – резервоар и подпорна конструкция. Основната характеристика на водната кула се изразява с полезния обем на резервоара и височината на най-ниското водно ниво в резервоара. Всички резервоари имат цилиндрични стени, рядко правоъгълни. Разликата се състои в конструкциите на дъното.

Резервоар с диаметър на дъното над 4 м се използва за плоча с междинна закоравяваща пръстеновидна греда. При по-големи резервоари покривната плоча се конструира преди ремонта на покривната конструкция като купола или се прилага системата Инце – съчетания на купола с пресечен конус.  В мястото на съединяването по време на ремонта на покривната конструкция на отделните черупки се прави стоманобетоннен пръстен.

Недостатъкът на резервоара с покривната плоча във вид на купола с значително опънно усилие, което се получава в опорния пръстен. При резервоар система Инце размерите и налконът на куполата и конуса се избират при ремонт на покривната конструкция така, че взаимно да се уравновеси хоризонталният им натиск и да остане да действа върху пръстена само вертикална резултанта. Тази ситема дава възможност да се направи по-икономична подпорна конструкция. Тя има недостатъците, че изпълнението й е по-сложно, конусовидната част изисква двоен куфраж, трудно се бетонира при ремонт на покривната конструкция и кожухът има по-сложна форма.

В районите със студен климат, за да се защити резервоарът от замръзване и да се даде възможност за наблюдение и ремонт, се налага да се построи кожух на разстояние 0,70 до 1,00 м от външната страна на резервоара.