Бункери и ремонт на покривите им

При ремонт на покривна конструкция на бункери, трябва да знаем, че те намират широко приложение в промишлените предприятия, при топлоцентралите,, каменовъглените мини, рудниците и др. Те изпълняват различни предназначения в технологичен процес. Разделят се на приемателни, междинни и товарни – в зависимост от това, дали в тях се прибира суровината след нейното добиване или се събира материалът в междините етапи на обработката му, за да се предаде по-равномерно при по нататъшното му преработване или се събира материалът в тях се натоварва на различни транспортни средства.

При ремонт на покривна конструкция е необходимо да сме наясно, че формите са различни – в зависимост от предназначението на бункера, количеството на съхранявания материал, начина на пълнене и изпразване, физическите му свойства, габарита на целия комплекс от сгради, в който е включен бункера и др. Често бункерите са съчетани с бункерни естакади, които имат характер на мостова конструкция. Бункерите по своята конструктивна система може да се разделят на два вида:

–          Бункер силозен вид – има квадратни, правоъгълни или кръгли клетки, при малки бункери горната призматична част можее да се намали до размерите на греди или пояси, а материалът да сесъхранява само в пирамидалната част

–          Бункер коритообразен вид, където дължината е неколкократно по-голяма от ширината

Когато ни се наложи да ремонтираме покривна конструкция от такъв тип, е нужно да различаваме два вида бункери – открити и закрити. Ремонтирайки покривна конструкция на бункер трябва да съблюдаваме й формата на дъното. Дъното може да бъде плоско със или без пълнеж за наклон, наклонени едностранно, двустранно или несиметричен отвор. Ремонтирайки покривната конструкция на бункери, е нужно да се има пред вид основните му елементи:

–          Надбункерна покривна конструкция

–          Вертикални стени на призматичната част

–          Наклонени стени за фуниите или коритата

Подпорна конструкция

Вашият коментар