Ремонт на покриви на полегати и призматични черупки по метода Власов

Когато започнем ремонт на покрив на на полегати черупки по моментната теория приемаме, че черупката има еднакви условия на подпиране по четирите страни, а натоварването е симетрично спрямо осите ОХ и ОУ. Въз основа на това при ремонта на покривна конструкция от такъв тип провисването w също ще е симетрично. Функцията на напрежението е асимитрична по отношение на координатните оси и симетрична по отношение на бисектрисните плоскости. По осите ОХ и ОУ има нулеви значения. При изчислението преди ремонта на покрива е достатъчно да се разгледа само един квадрант. Граничните условия на контура за произволна точка х=а се приемат като безразмерни координати. Този метод е разработен от Власов и дава възможност при изчисление преди ремонта на покривна конструкция от следният вид да се получат стойностите за призматични и цилиндрични черупки с произволно напречно сечение. Цилиндричните черупки се заменят чрез вписвани в тях призматични черупки. Препоръчва се броят на страните на вписаната призматична черупка да се избере така, че отношението на ширината към дължината им да бъде 1/7-1/10. Общо Власов разделя призматичните, както и цилиндричните черупки на три класа: дълги, средни и къси. Към дългите черупки той отнася тънкостенните пръти, за които прилага хипотезата за неизменяемост на формата на напречните сечения. Дългите симетрични призматични черупки при симетрично натоварване може да се изчисляват, както дългите цилиндрични черупки преди ремонта на покрив от такъв модел, т.е. първо като греди и второ, в напречно направление. При късите черупки преди ремонт на покрив трябва да се вземат предвид огъващите моменти в напречно и надлъжно направление.

Вашият коментар